Privacy Policy

AVG Statement

in Dutch

Bescherming persoonsgegevens
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Stichting Martin Fondse Music zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over ons
Stichting Martin Fondse Music, gevestigd te Brouwersgracht 238-b 1013 HE Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy-statement.

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download heeft aangevraagd of een product heeft aangekocht in onze webshop zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Partners of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is.
• Om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Stichting Martin Fondse Music bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar gehanteerd na het laatste contactmoment, waarna de gegevens vernietigd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Martin Fondse Music. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Martin Fondse wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Tip ons.