Beloningsbeleid

[Dutch]

Beloningsbeleid Stichting Martin Fondse Music

1.⁠ ⁠Inleiding

1.1. Dit beloningsbeleid is opgesteld om te waarborgen dat Stichting Martin Fondse Music, al haar medewerkers en ingehuurde professionals op een eerlijke, transparante en competitieve manier beloont. Dit beleid is in overeenstemming met de Nederlandse Fair Pay Code.

2.⁠ ⁠Uitgangspunten

2.1. Fair Pay: Alle medewerkers en freelancers worden beloond volgens de beginselen van fair pay, wat inhoudt dat de beloning marktconform is en voldoende om van te leven.

2.2. Transparantie: De stichting zorgt voor transparantie in de beloningsstructuur en maakt deze toegankelijk voor alle betrokkenen.

2.3. Gelijkheid: De stichting streeft naar gelijke beloning voor gelijk werk en neemt actief maatregelen om loonkloven op basis van geslacht, leeftijd, etniciteit of andere ongerechtvaardigde gronden te voorkomen.

2.4. Duurzaamheid: De beloningen zijn duurzaam en in overeenstemming met de financiële positie en toekomstperspectieven van de stichting.

3.⁠ ⁠Beloningsstructuur

3.1. Bestuurders van de Stichting verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

3.2. Werknemers worden beloond conform toepasselijke CAOs.

3.3. Voor freelancers en ZZP’ers worden tarieven gehanteerd die minimaal overeenkomen met de geldende normen en richtlijnen van de sector, met inachtneming van de Fair Pay Code. Deze tarieven worden jaarlijks herzien.

4.⁠ ⁠Communicatie en evaluatie

4.1. Het beloningsbeleid wordt gecommuniceerd naar alle huidige en toekomstige medewerkers.

4.2. De naleving van het beloningsbeleid wordt regelmatig gecontroleerd door het bestuur.

4.3. Het beloningsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast om te blijven voldoen aan de fair pay code en de financiële positie van de stichting.

Dit beloningsbeleid is goedgekeurd door het bestuur van Stichting Martin Fondse Music en treedt in werking op 26 januari 2024.
Wijzigingen in het beleid kunnen alleen worden aangebracht met goedkeuring van het bestuur.